REGULAMIN


Ogólne Warunki Wypożyczenia - „OWW” wydane przez Marcina Józefiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Megarowery”  Marcin Józefiak z siedzibą w Grodziszczu

               

§ 1

Definicje

1. W niniejszym dokumencie OWW przyjmuje  się następujące definicje:

a) Klient – osoba fizyczna lub prawna będąca stroną umowy o wypożyczenie roweru elektrycznego  przez  Wypożyczającego.

b) Wypożyczający – Marcin Józefiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Megarowery Marcin Józefiak Grodziszcze 88 58-262 Ostroszowice NIP: 882-174-37-46 tel. 508-302-484 email. megarowery@gmail.com ; 

c) Rower elektryczny: rower posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z baterii - akumulatora, wypożyczany Klientowi  w ramach umowy wypożyczenia;

d)  Usługa wypożyczenia: najem roweru  na warunkach określonych w umowie wypożyczenia. Umowa reguluje  w szczególności liczbę  i typ rowerów, czas wypożyczenia  (godzinę wypożyczenia i  zwrotu w danym dniu lub  datę wypożyczenia i zwrotu), liczbę dni, miejsce wypożyczenia i zwrotu, jak również  wypożyczenie dodatkowych elementów sprzętu  i wyposażenia (akcesoria). Opcjonalnie  (dodatkowo płatne)  w ramach usługi wypożyczenia jest ubezpieczenie,  transport, wypożyczenie/przekazanie materiałów informacyjnych o trasie wyprawy, udzielanie pomocy telefonicznej w zakresie zapewnienia noclegów oraz pomoc w sytuacjach awaryjnych. Usługa wypożyczenia roweru obejmuje również ładowarkę do baterii typu użytkowanego  w danym rowerze.

e) Czas wypożyczenia: liczba  godzin lub dni, na które zawierana jest umowa wypożyczenia sprzętu. Każdy dzień wypożyczenia rozpoczyna się o godzinie  00:00 i trwa do północy,   niezależnie od liczby rzeczywistych  godzin wypożyczenia sprzętu w danej dobie. Wypożyczający zastrzega sobie  możliwość określenia w umowie wypożyczenia godzin i dni, w które możliwe jest wydanie/zwrot sprzętu  i wyposażenia w danym miejscu zwrotu (np. poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-20:00).  Wydanie/zwrot  sprzętu i wyposażenia  poza wskazanymi  godzinami jest niemożliwe, chyba, że zostanie to wcześniej ustalone  z Wypożyczającym, a umowa wypożyczenia trwa wówczas do czasu skutecznego zwrotu rowerów, sprzętu i wyposażenia przez Klienta w podanych w umowie godzinach.

§ 2

Warunki zawarcia umowy

1. Osoba podpisująca umowę w imieniu Klienta  musi mieć ukończone  18 lat, a  jej dane osobowe powinny być możliwe  do potwierdzenia poprzez weryfikację w dwóch dokumentach  przez osobę wydającą rower i akcesoria.

2. Warunkiem wydania  roweru jest wylegitymowanie  się osoby  podpisującej umowę wypożyczenia  dokumentem potwierdzającym  tożsamość osoby   zawierającej umowę wypożyczenia oraz zgodność danych  podanych przez osobę zawierającą umowę w imieniu Klienta z danymi wynikającymi z powyższego dokumentu.

3. Osoba podpisująca w imieniu  Klienta umowę  wypożyczenia  przyjmuje na siebie odpowiedzialność  za wypożyczony rower, jak również za zapłatę opłat wskazanych w umowie.

§ 3

Warunki używania roweru

1. Wypożyczający zapewnia wypożyczenie  sprawnego roweru spełniającego warunki bezpiecznej eksploatacji.

2. Klient zawierając umowę wypożyczenia  potwierdza, że dokonał jazdy testowej oraz odbiera  sprzęt sprawny  i działający poprawnie.

3. Klient zawierając umowę  wypożyczenia oświadcza, że będzie użytkował  wypożyczony sprzęt zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami  ruchu drogowego oraz z zachowaniem  należytej  dbałości o wypożyczone elementy.

4. Klient oraz  pozostałe osoby użytkujące  wypożyczony sprzęt  są odpowiedzialne  za wszelkie  zdarzenia spowodowane  użytkowaniem wypożyczonego sprzętu, w tym za zdarzenia  wynikłe z  naruszenia przepisów  obowiązującego prawa przy korzystaniu  z wypożyczonego sprzętu, z wyłączeniem  sytuacji wynikających  z wad ukrytych  wypożyczonego sprzętu.

5. Odpowiedzialność za osoby  niepełnoletnie użytkujące  wypożyczony sprzęt  w okresie trwania  umowy wypożyczenia ponosi Klient.

6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności  za zniszczenie  bądź zagubienie przez  Klienta  przedmiotów wartościowych  w czasie trwania umowy wypożyczenia  w związku z eksploatacją  wypożyczonego roweru.

7. Klient jest zobowiązany do pozostawiania  wypożyczonego roweru i akcesoriów bez nadzoru wyłącznie w bezpiecznych miejscach i z poprawnie założonym zabezpieczeniem, udostępnionym  przez  Wypożyczającego.

8. Klient jest obowiązany do dbałości o wypożyczony rower, w szczególności:

a) pozostawianie wypożyczonego roweru  pod odpowiednim  nadzorem,  z zabezpieczeniem i w bezpiecznych miejscach;

b)stosowania przy rowerze udostępnionej przez Wypożyczającego  blokady  przeciw  kradzieżowej;

c) dbałości o pozostawianie  baterii w stanie częściowego lub pełnego naładowania.

9. Klient nie jest upoważniony do dokonywania  samodzielnych napraw ( wkraczających poza  zwykłe czynności  eksploatacyjne), modyfikacji, przeróbek wypożyczonego roweru.

§ 4

Warunki finansowe (opłaty)

1. Wszystkie opłaty są cenami umownymi, określone  są w kwotach brutto  i obejmują  podatek VAT, chyba że umowa wypożyczenia stanowi inaczej.

2. Klient ma prawo do świadczeń  gwarantowanych  umową wypożyczenia  w okresie jej trwania.

3. Opłaty za wypożyczenie sprzętu   określone w umowie  wypożyczenia składają się z następujących elementów:

a) Czynszu za wypożyczenie roweru (opłata ta stanowi  wynagrodzenie Wypożyczającego tytułem wypożyczenia sprzętu  w ramach umowy  wypożyczenia).

b) Kaucji gwarancyjnej za rower wypożyczany w okresie trwania umowy wypożyczenia.  4. Opłaty uiszczane są w pełnej wysokości  najpóźniej w momencie  wydania sprzętu.

4. W trakcie trwania  umowy  wypożyczenia  kaucja gwarancyjna  stanowi zabezpieczenie  wypożyczonego  roweru.

5. Kaucja podlega zwrotowi  w  całości po zakończeniu  umowy wypożyczenia, z zastrzeżeniem ust. 12.

6. Potwierdzeniem zakończenia umowy wypożyczenia  jest zdanie przez Klienta w niepogorszonym stanie technicznym kompletnego roweru wraz z wypożyczonymi akcesoriami w terminie i miejscu określonym umową wypożyczenia,.  

7. Podstawę zwrotu kaucji stanowi potwierdzenie zwrotu roweru w protokole zdawczo-odbiorczym.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia/zagubienia/przywłaszczenia/utraty   roweru lub akcesoriów będących przedmiotem umowy Wypożyczający i Klient, w przypadku jego nieobecności Wypożyczający jednostronnie sporządzają protokół szkodowy potwierdzony  dokumentacją fotograficzną szkody.

9. Drobne, pojedyncze zadrapania, otarcia i tym podobne  stwierdzone  małe uszkodzenia,     nie wpływające  na korzystanie z wypożyczonego  roweru, nie stanowią  podstawy  do potrącenia z kaucji i nie są ujmowane w protokole szkodowym.

10. Awarie wynikłe  z typowej eksploatacji  roweru (np. rozciągnięcie łańcucha, przebicie dętki,  obluzowanie lampki, wypadnięcie śrub mocujących błotnik, rozregulowanie/wytarcie  się hamulców, rozregulowanie  przerzutek,  urwanie się linki/suwaka w zapięciu sakwy) lub awarie części roweru wynikające z wady  fabrycznej, nie stanowią podstawy  do potrącenia  z kaucji  i nie są ujmowane  w protokole szkodowym.   

11. W przypadku braku zgody Klienta  na sporządzenie  i/lub podpisanie  protokołu szkodowego Wypożyczający  ma prawo wezwać  służby porządkowe  w celu potwierdzenia  stanu faktycznego.

12. Wypożyczający  ma prawo potrącić z kaucji opłatę za naprawę/odtworzenie uszkodzonego roweru i zwrot innych kosztów poniesionych w wyniku użytkowania  wypożyczonego roweru niezgodnie z OWW. W przypadku, gdy przy odbiorze stwierdzi się niekompletność/uszkodzenie roweru lub inne wady wynikłe z niewłaściwego  użytkowania  lub naprawy, wpływające na obniżenie  jego wartości rynkowej, Wypożyczający  ma prawo potrącić z kaucji  koszty naprawy/wymiany  sprzętu,  po cenach  rynkowych wg tabeli opłat za czynności naprawcze stanowiącej załącznik do regulaminu. Jeżeli koszt  naprawy/wymiany sprzętu  przekracza wartość    kaucji, Wypożyczający ma prawo do roszczenia wobec Klienta  z tytułu rekompensaty  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

13. W przypadku kradzieży/zagubienia/utraty/zniszczenia/przewłaszczenia/poważnego uszkodzenia roweru w czasie obowiązywania umowy wypożyczenia Klient zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej z tego tytułu Wypożyczającemu szkody. Klient upoważnia Wypożyczającego do skorzystania ze złożonego przy zawarciu umowy wypożyczenia zabezpieczenia roszczeń Wypożyczającego o naprawienie szkody opisanej w zdaniu poprzedzającym.

§ 5

Warunki postępowania w sytuacjach awaryjnych i postanowienia dodatkowe

1. W przypadku awarii roweru lub jego uszkodzenia spowodowanego przez Klienta niewłaściwą eksploatacją/zaniedbaniem, Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie  (telefonicznie i w miarę możliwości e-mailowo) Wypożyczającego. Wypożyczający jest  zobowiązany do  udzielenia Klientowi  niezwłocznie po dokonaniu  zgłoszenia  awarii/ uszkodzenia  zdalnej porady technicznej w celu umożliwienia Klientowi kontynuacji  korzystania z roweru. W przypadku niemożności kontynuacji korzystania przez Klienta z roweru pomimo uzyskania od Wynajmującego porady opisanej w zdaniu poprzedzającym, jak również w przypadku awarii roweru lub jego uszkodzenia niemożliwych do usunięcia na miejscu awarii, Wypożyczający nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi roweru zastępczego ani pomocy technicznej na miejscu awarii.

2. Wraz z rowerem Wypożyczający  udostępnia Klientowi zapięcie (zabezpieczenie przeciwkradzieżowe) wraz z jednym kluczem. Klient jest obowiązany  zwrócić po okresie  wypożyczenia  zapięcie  wraz z kluczem. Brak klucza oznacza konieczność obciążenia Klienta  kosztem  zapięcia przeciwkradzieżowego, potrącanym z kaucji.

3. W przypadku kradzieży całości lub części roweru lub akcesoriów stanowiących przedmiot niniejszej umowy  Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Policji oraz Wypożyczającego.

4. Wypożyczający nie jest zobowiązany do  zwrotu całości lub części opłat, jeżeli Klient z przyczyn leżących po swojej stronie lub wynikających  z jego woli lub w wyniku działania  siły wyższej nie wykorzystał  w całości umówionego czasu  wypożyczenia roweru.

5. Wypożyczający nie bierze  odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie  roweru przez Klienta i pozostałe osoby, w imieniu których  Klient zawiera umowę  wypożyczenia roweru ani za awarie/usterki roweru lub akcesoriów wynikające ze zwykłej ich eksploatacji (np. za przebicie opony).

§ 6

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (ADO) Klienta jest Wypożyczający.

2. Dane osobowe Klienta będą chronione i przetwarzane przez Wypożyczającego wyłącznie w celu: a) wykonania umowy wypożyczenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wypożyczającego polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Dane osobowe Klienta  będą przechowywane przez Wypożyczającego przez okres niezbędny do realizacji celu, na który Klient wyraził zgodę przy zawarciu umowy wypożyczenia, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych Klienta może zostać każdorazowo przedłużony przez Wypożyczającego o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.

4. Dane Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom poza: przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ADO, dostawcom systemów informatycznych i usług IT ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Klientem umowy, w tym o usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

5. Klientowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Wypożyczającego narusza przepisy RODO.

6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów ADO Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy wypożyczenia roweru.

8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych OWW mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Strony deklarują polubowne rozstrzyganie sporów. W przypadku braku porozumienia spory rozpatrywane będą  przez Sąd właściwy dla siedziby Wypożyczającego.  

3. Integralną część OWW stanowi zamieszczony poniżej cennik czynności naprawczych.

               

                       Grodziszcze, dnia 20 luty 2021 roku:

Copyright © 2021 MEGAROWERY. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie IT-COMPLEX

Search